Mengenal Istilah Rukhshah (Keringanan) dalam Islam

Salah satu ciri ajaran Islam adalah mudah diterima serta tak memberatkan bagi pemeluknya. Bila ada orang yang merasa berat saat melakukan sebuah ajaran berarti belum memahami secara benar akan dasar-dasar ajarannya bahkan Nabi melarang umatnya untuk tidak memberatkan diri secara berlebihan dalam mengamalkan Sunnahnya.

Islam Kaffah: Nabi pun Memberi Salam Kepada Anak-anak

Ajaran Islam mengajarkan kerukunan serta penebar perdamaian bukan untuk menakut-nakuti apalagi mengajarkan permusuhan kepada sesama manusia. Buktinya Islam menekankan kesalehan sosial kepada orang lain terutama yang membutuhkan tak pandang bulu walau kepada mereka yang berbeda keyakinan, beda pendapat atau bahkan beda pilihan.

Misi Islam: Mengajarkan Kebaikan

Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk dan patuh, hal ini mengisyaratkan bahwa agama ini mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh pada sebuah aturan yang ditentukan oleh Allah melalui rasulnya disertai kitab suci Al Qur’an sebagai pedoman hidup di dunia, di dalamnya diatur masalah ibadah, serta hal yang berkaitan hubungan dengan sesama atau disebut muamalah.